Dom i sag om renteswap

HVAD BETYDER DOMMEN FOR DIN FORENING ? Dommen fra Retten i Viborg er klokkeklar. Jyske Banks rådgivning af A/B Engskoven var utilstrækkelig, og foreningen skal nu stilles, som om swapaftalen ikke var blevet indgået.

A/B Engskoven indgik i 2006 en renteswapaftale med Jyske Bank. Swapaftalen skulle i en periode på 30 år sikre foreningen en fast rente på 4,48%.

Swapaftalen blev indgået ”på ryggen” af to 30 årige obligationslån på hver ca. kr. 15 mio. Det ene lån var et annuitetslån, mens det andet indeholdt afdragsfrihed. Til trods for, at der blev afdraget på de underliggende obligationslån, var swapaftalen baseret på et stående lån, dvs. et lån uden afdrag. Der var således ikke parallelitet mellem låneaftalernes og swapaftalens afdragsprofiler. Dette indebar, at foreningen skulle betale renter af beløb, som man ikke skyldte.

Inden swapaftalens indgåelse blev der afholdt et møde mellem Jyske Bank og foreningens bestyrelse. Banken gennemgik under mødet en PowerPoint-præsentation. I præsentationen fremhævede Jyske Bank en række fordele ved renteswaps. Under ”Ulemper” fremgik det, at ”Renten/swappen er inkonvertibel. Det vil sige, at swappen ikke kan indfris til kurs 100 ved rentefald”.

Jyske Bank vidste, at foreningens formål med mødet og swapaftalen var at sikre foreningen mod en højere boligafgift.

Sagen ved Retten i Viborg er behandlet af 3 juridiske dommere. I dommen slår retten fast, at Jyske Bank havde pligt til at orientere foreningen om alle de risici, der er relevante for foreningen. Dommerne har i forbindelse med afgørelsen navnlig lagt vægt på følgende forhold i den konkrete sag:
 

  • A/B Engskoven havde klart tilkendegivet overfor Jyske Bank, at foreningen ønskede at sikre sig mod stigende boligafgifter.
  • Foreningens bestyrelse havde ikke nogen særlige forudsætninger for at kunne forstå Jyske Banks PowerPoint-præsentation.
  • Afdragsprofilerne i de bagvedliggende obligationslån og swapaftalen er ikke identiske, hvilket indebærer, at foreningen til dels har indgået en spekulationsforretning, og foreningen blev ikke rådgivet herom.
  • Kursfølsomheden ved renteswapaftaler med lange løbetider, f.eks. 30 år, er særdeles stor, og foreningen blev ikke rådgivet herom.

Dommen indebærer, at foreningen skal stilles, som om swapaftalen ikke var blevet indgået. Alle betalinger i perioden 2006-2014 skal derfor ”rulles tilbage”, og swapaftalens negative markedsværdi forsvinder. I realiteten vil foreningen dermed blive stillet som om man i perioden fra 2006 alene havde haft variabelt forrentede obligationslån. Fremadrettet vil foreningen derfor skulle tage stilling til om man helt eller delvist ønsker at omlægge de eksisterende obligationslån, f.eks. til fastforrentede obligationslån.

Jyske Bank har oplyst, at de vil anke dommen til landsretten.


Hvad betyder dommen for din forening ?

Hvis I har modtaget lignende rådgivning, som den A/B Engskoven fik af Jyske Bank, bør I hurtigst muligt få afklaret, om der er grundlag for at anlægge sag mod jeres bank.  Det haster, for mange swapsager er - eller er tæt på at være - forældede.

I øvrigt viser erfaringer, at også andre momenter end dem, der blev lagt vægt på i A/B Engskoven-sagen, kan danne grundlag for et erstatningskrav overfor banken. Derfor er det under alle omstændigheder relevant at få undersøgt jeres retsstilling.


Mere information

Hvis du ønsker yderligere information eller rådgivning er du velkommen til at ringe til LEAD Advokatpartnerselskab, advokat Christian Schwarz-Hansen på 44455000 eller sende en e-mail til csh@leaddenmark.com

Tags:

Tilbage

Ring mig op

Vi kontakter dig på tlf.


×

Book et møde

×